Komunikat dla sygnalistów

Komunikat dla zgłaszających naruszenia prawa

Freightliner PL Sp. z o.o. stwarza możliwość dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

 1. Zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z Regulaminem zgłaszania naruszeń prawa (dalej „Regulamin) Freightliner PL Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 w Warszawie, NIP: 951-215-84-18 (dalej „Organizacja”).
 2. Regulamin określa zasady postępowania, rozwiązań i narzędzi w przypadku zidentyfikowania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w spółce Freightliner PL, jak również objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa, w szczególności w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r.
 3. Regulamin określa zasady, których stosowanie rekomenduje się również współpracującym z Freightliner PL kontrahentom oraz ich pracownikom.
 4. Zgodnie z regulacjami status Zgłaszającego uzyskuje osoba, która w momencie dokonywania zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje dotyczące zgłaszanych naruszeń są prawdziwe (zob. więcej na temat ochrony sygnalistów – dyrektywa UE 2019/1937).
 5. Postanowień Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego. Nie wyklucza to stosowania innych procedur ochronnych w tym zakresie. W tym przypadku działania następcze mogą obejmować, na przykład, skierowanie sprawy do innych kanałów lub procedur w przypadku zgłoszeń dotyczących jedynie praw indywidualnych osoby dokonującej zgłoszenia.
 6. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu zgłoszenie nie może być anonimowe. Postanowienia zawarte w Regulaminie dotyczą wyłącznie zgłoszeń, w których Zgłaszający ujawnia swoją tożsamość podpisując się pod zgłoszeniem swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
 7. Postanowienia Regulaminu zawierają mechanizmy chroniące zgłaszających (jak również inne osoby np. pomagające w dokonaniu zgłoszenia) m.in. przed działaniami odwetowymi.
 8. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem dedykowanego adresu mailowego: naruszenia@freightliner.pl

Jeżeli w treści zgłoszenia znajdą się dane osobowe to:

 • Administratorem tych danych będzie Organizacja przyjmująca zgłoszenia.
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń, w szczególności okres przedawnienia roszczeń (podstawa z RODO: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z odpowiednimi przepisami krajowymi).
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem realizacji wymogów dotyczących przyjmowania i obsługi zgłoszeń naruszeń prawa.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.